Trafiken på Kyrkbacken

Föreningen har under en längre tid fört fortlöpande diskussioner med Västerås stad om trafiken på Kyrkbacken. På merparten av gatorna är trafiken inget problem, eftersom dessa inte inbjuder till bilåkning i någon större omfattning. Gatunätet har en medeltida karaktär och merparten av fastigheterna har inte biluppställningsplats i anslutning till fastigheten utan det har anordnats särskilda parkeringar för det.

Arbetena med Skolgatan och Västra Kyrkogatan har slutförts. Den senare har enkelriktats norrut. Ett gestaltningsprogram för Stora Torget och Bondtorget har tagits fram. Nästa steg är att göra ett antal trafikanalyser av lämpliga åtgärder inför kommande ombyggnad. I det sammanhanget ingår även Biskopsgatan samt Västra Kyrkogatan och Skolgatan. Vi har blivit inbjudna av Västerås stad att komma in med förslag till åtgärder inom Kyrkbacken. Då vi upplever problem med genomfartstrafik på främst Gåsmyregatan och Blåsbogatan har vi föreslagit Västerås stad att analysera effekterna av enkelriktning av Gåsmyregatan norrut och Blåsbogatan söderut.

Vi har blivit utlovade att få följa arbetet med trafikanalyserna för att se om det går att hitta lösningar som förbättrar trafiksituationen på Gåsmyregatan och Blåsbogatan.

Stora Torget/Bondtorget, Kyrkan med Kyrkbacken skulle tillsammans med den gröna ”lungan” utefter Svartån kunna utvecklas till en central oas i Västerås.