Årsmöte den 6 mars 2018

Föreningen Kyrkbackens årsmöte den 6 mars 2018 i Kyrkbacksgården, sal Lykttändaren

Vid mötet deltog 29 medlemmar

Följande punkter avhandlades:

1. Årsmötet öppnades av Göran Landerdahl

2. Göran Landerdahl valdes till ordförande för mötet

3. Tor Mattson valdes till sekreterare för mötet

4. Att justera protokollet valdes Sören Bååth och Henrik Tengstrand

5. Mötet ansågs vara utlyst i stadgeenlig ordning

6. Dagordning för mötet godkändes

7. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes

8. Revisionsberättelsen upplästes av Åke Enekull

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017

10. Årsavgiften 2018 fastställdes till 100 SEK/hushåll

11. Till styrelseordförande för 2018 valdes Göran Landerdahl

12. Övriga valda i styrelsen för ytterligare 1 år

      Sekreterare Tor Mattson

      Kassör Birger Höök

      Nyvalda i styrelsen för 2 år

      Ledamot Louisa Lundström

      Ledamot Louise Moselius

      Ledamot Karin Nordin Björklund

13. Till revisor för 1 år valdes Åke Enekull

14. Till valberedning utsågs Annika Thellner och Henrik Tengstrand

15. Verksamhet för 2018 diskuterades

      - Besök av stadsträdgårdsmästare Lars Wiberg

      - Visning av Biskopsgården

      - Besök av landshövdingen Minoo Aktharzand

      - Styrelsen välkomnar fler förslag från medlemmarna

16. Trafikfrågor är brännande, speciellt Gåsmyregatan och Blåsbogatan. Det saknas trottoarer och därmed är risken för påkörningar av gångtrafikanter uppenbar.

17. Ordförande avslutade mötet

Elon Persson berättade intressant om de gamla Keijerska fabrikerna.

Birger Höök visade föreningens nya fina hemsida.

Kaffe och te med tilltugg serverades

Västerås den 6 mars 2018

Tor Mattson

Sekreterare