Årsmöte den 19 mars 2019

Föreningen Kyrkbackens årsmöte den 19 mars 2019 i Komministergården

Vid mötet deltog 25 medlemmar

Följande punkter avhandlades:

1. Årsmötet öppnades av Tor Mattson

2. Henrik Tengstrand valdes till ordförande för mötet

3. Tor Mattson valdes till sekreterare för mötet

4. Att justera protokollet valdes Siri Bååth och Lars Ove Moselius

5. Mötet ansågs vara utlyst i stadgeenlig ordning

6. Dagordningen för mötet godkändes

7. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.

8. Revisionsberättelsen upplästes av Åke Enekull

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018

10. Årsavgiften 2019 fastställdes till 100 SEK /hushåll

11. Till styrelseordförande för 2019 valdes Henrik Tengstrand

12. Övriga valda i styrelsen

     - Sekreterare Tor Mattson 2019-2020

     - Kassör och medlemsregister Håkan Nytorp 2019-2020

     - Hemsida Birger Höök 2019

     - Ledamot Louisa Lundström 2019

     - Ledamot Louise Moselius 2019

     - Ledamot Karin Nordin Björklund 2019

13. Till revisor för 2019 valdes Christina Hegg

14. Till valberedning utsågs Annika och Gunnar Thellner

15. Verksamhet för 2019 diskuterades

     -Industrihistoriska föreningens utställning av ASEA:s föremål i Melkerkontoret

    - Ångkraftverkets vänner

    -Styrelsen välkomnar fler förslag från medlemmarna

16. Trafikfrågor är brännande, speciellt på Gåsmyregatan och Blåsbogatan. Vi har  från staden fått löfte om simuleringar av olika alternativa trafiklösningar för hela området från Stora Torget till och med Kyrkbacken som underlag för åtgärder. Detta sedan gatuarbetena nu har avslutats. Birger Höök är föreningens kontaktperson.

17. Ordföranden avslutade mötet

Eva Matsson berättade intressant om bibliotekets Västmanlandssamling. Ledde till flera frågor och inlägg. Mycket uppskattat.

Kaffe och te med tilltugg serverades

Västerås den 19 mars 2019

Tor Mattson

Sekreterare