Nya hus på Kyrkbacken

Föreningen har via media fått kännedom att Bostad AB Mimer avser att ersätta garagen i kvarteret Fingal med moderna höga hus på fyra våningar med garage under. Det har vidare kommit till Föreningens kännedom att även parkeringen i kvarteret Felix har varit föremål för syn avseende om det är möjligt att använda marken till husbyggen. Föreningen har med anledning härav skrivit till Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, Bostad AB Mimer samt samtliga partier i kommunfullmäktige. I korthet har Föreningen framfört följande.

1. Gällande stadsplan för Kyrkbacken i allmänhet och för kvarteren Fingal och Felix i synnerhet stipulerar våningshöjd om maximalt två våningar samt en byggnadsstil som är i samklang med Kyrkbackens karaktär.

2. Planen föreskriver dessutom parkeringsändamål för de aktuella tomterna i ovanstående kvarter av det skälet att det saknas parkeringsmöjligheter på de flesta tomterna på Kyrkbacken samt att parkering i gränderna inte är tillåten, eftersom det skulle strida mot det kulturarv planen ger uttryck för.

3. En eventuell ändring av 1964 års stadsplan måste beakta planens kulturella inriktning avseende byggnadshöjd, byggnadssätt och utseende i övrigt.

4. Parkeringsfrågan måste få en lösning som beaktar de utfästelser och inriktning som 1964 års stadsplan ger uttryck för.

Föreningen Kyrkbacken i Västerås värnar kulturarvet och förutsätter att 1964 års stadsplan ligger fast.

2015-09-01