Skolgatan och Västra Kyrkogatan

Ombyggnaden av Skolgatan har nu kommit halvvägs. Efter omfattande grävarbeten har gatan återfått sin gatubeläggning med smågatsten. Gatusektionen har smalnats av men gatan är fortfarande dubbelriktad. Ombyggnaden kommer att slutföras under nästa år då Västra Kyrkogatan ska renoveras. Den kommer dock att bli enkelriktad, sannolikt norrut.

Föreningen har i skrivelser till kommunen tagit upp trafikförhållandena på främst Gåsmyregatan och Blåsbogatan. Båda dessa gator har omfattande genomfartstrafik. Trots att de inte är byggda för det. Kommunen har i brevsvar till Föreningen framfört att man inte är beredd att nu vidta trafikreglerande åtgärder på dessa vägar, utan avser att avvakta Skolgatans och Västra Kyrkogatans färdigställande. Samt att den nya trafiksituationen har börjat sätta sig, innan man tar beslut om ytterligare trafikreglerande åtgärder.