Trafiken på Kyrkbacken

Styrelsen har sedan en längre tid varit bekymrade över den ökade genomfartstrafiken främst på Gåsmyregatan och Blåsbogatan. Båda gatorna är smala, saknar trottoarer och har portar/utfarter direkt mot gatan. Styrelsen har träffat gatudirektören Linnea Viklund för en genomgång av läget.

Det pågår ett flertal större arbeten i direkt anslutning till Kyrkbacken. Arbetena med Skolgatan och Västra Kyrkogatan har nu återupptagits. Dessa beräknas bli slutförda under år 2018. För Skolgatan är det i första hand frågan om gestaltnings- och miljöåtgärder i anslutning till gatan. Gatan är dubbelriktad med parkeringsplatser samt en ficka för på- och avlämning. Västra Kyrkogatan är under ombyggnad och avstängd mellan Biskopsgatan och Skolgatan. När det är klar kommer Västra Kyrkogatan att enkelriktas norrut från Biskopsgatan.

Arbetet med utbyggnaden av stiftskansliet under slutförande. Inte helt synkroniserat med övriga arbeten eftersom Västra Kyrkogatan antagligen kommer att var avstängd när utbyggnaden invigs. Torget framför domkyrkan är under ombyggnad. Entrén till domkyrkan ska bli mer tillgänglig, bland annat ska trapporna tas bort.

Stora torget och Bondtorget ska byggas om. Programhandling har tagits fram och projektering av torgen har påbörjats med planerad byggstart år 2019. Inriktningen är att parkering och biltrafiken ska tas bort från torget. Vidare finns funderingar på att dubbelrikta Biskopsgatan.

När samtliga arbeten är klara kommer staden att göra en trafikanalys av hela området från Stora torget upp till Ringen. Man avser att testa ett antal enkelriktningar. Föreningen är välkommen att komma in med förslag till vad som bör testas.

Det vi framför allt har tagit upp är enkelriktning av Blåsbogatan och Gåsmyregatan. Ett alternativ är att samtliga gator på Kyrkbacken görs om till gångfartsgator. För det krävs att miljön inbjuder till att köra i max 6 km/tim, vilket redan idag torde vara fallet för samtliga gator i området frånsett Blåsbogatan och Gåsmyregatan.

Vidare har styrelsen kontaktat Svenska kyrkan om att eventuellt skapa några fickor på kyrkans mark utefter Blåsbogatan. Gräsmattan är tidvis sönderkörd av föräldrarna som hämtar och lämnar sina barn på Kyrkbackens förskola. Att få föräldrarna att sluta med det har inte visat sig vara möjligt. Det torde därmed vara bättre att se till att hämtning och lämning kan ske i mer ordnad form.